DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 w Zabrzu, ul. Konopnickiej 3, 41-800 Zabrze, tel./fax 032 271-02-15, e-mail: sekretariat@sp41s.zabrze.pl

W/w jednostka zobowiązuje się zapewnić dostępność zgodnie z ustawami:
1. Z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
2. Z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ

22.10.2018 r.

DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI

19.08.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą nie spełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą nie spełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

DOSTOSOWANIA ZASTOSOWANE NA STRONIE WWW:

Można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych; podwyższony kontrast, czarne tło, żółte i zielone litery); wersja tekstowa strony, bez grafiki; możliwość powiększenia wielkości liter na stronie; mapa strony; focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych).

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE

We wszystkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail; sekretariat@sp41s.zabrze.pl lub numerem telefonu 32 271-02-15. Osobą odpowiedzialną jest: mgr Jolanta Mazur – dyrektor SPS nr 41, adres e-mail: przez sekretariat: sekretariat@sp41s.zabrze.pl

W/w drogą mogą Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7. dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

Do budynku prowadzą 3. wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Przy wejściu głównym jest dzwonek elektryczny w celu przywołania osoby otwierającej drzwi. Pozostałe dwa wejścia służą do użytku wewnętrznego. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
W budynku znajduje się winda, drzwi o odpowiedniej szerokości, pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poszczególnych piętrach są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze. Osoby poruszające się na wózku muszą skorzystać z windy.
Dla osób poruszających się na wózku dostępne są wszystkie klasy i pomieszczenia na poziomach: parter, pierwsze piętro.
Osoby z niepełnosprawnościami mogą zaparkować przed wejściem do szkoły – 2 miejsca oznaczone oraz od strony boiska szkolnego.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORAMCYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:

Nie mamy możliwości na zapewnienie informacji dla osób z niepełnosprawnością słuchową, dla osób z dysfunkcją wzrokową – możliwość odczytania dokumentów, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklarację sporządzono dnia: 22.08.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez SPS nr 41.

Skip to content