Wczesne wspomaganie rozwoju to oferta zajęć skierowana do dzieci z trudnościami w rozwoju i ich rodziców. Wiek dziecka objętego tą formą pomocy to moment od wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Dzieci przyjmowane są na pisemny wniosek rodziców( prawnych opiekunów). Muszą posiadać aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną oraz dokument organu prowadzącego skierowany do dyrektora szkoły w sprawie zapewnienia zajęć.

Udział w zajęciach wwr to również realna pomoc dla rodziców w postaci instruktażu, wskazówek i porad w postępowaniu z dzieckiem w taki sposób, aby jak najpełniej realizować zapisy Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju w naszej placówce zapewnia dziecku rehabilitację i rewalidację poprzez wieloprofilowe oddziaływanie, tak aby zminimalizować trudności dziecka związane z jego zaburzeniami.

Wymiar zajęć wwr wynosi od 4- 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Szkoła zapewnia odpowiednie warunki pracy oraz zastosowanie form pracy adekwatnych do zasobów dziecka i deficytów rozwojowych wynikających z niepełnosprawności. Zajęcia prowadzone są na terenie szkoły, indywidualnie lub w parach (w zależności od wieku i stanu dziecka).

Po przyjęciu dziecka na zajęcia, zespół specjalistów opracowuje dla niego Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju, mający zapewnić wszechstronny rozwój zgodnie z jego potencjałem rozwojowym.

Zajęcia wwr prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy w tym:

 • metoda behawioralna
 • metoda Integracji Sensorycznej z terapią ręki
 • metody logopedyczne
 • metoda Dobrego Startu
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • metoda Pedagogiki Zabawy
 • sensoplastyka
 • metoda komunikacji wspomagającej i alternatywnej w przypadku dzieci słabo mówiących lub niemówiących

Nasza baza to nowoczesny budynek w centrum miasta dysponujący:

 • salą doświadczania świata
 • salą integracji sensorycznej
 • gabinetami logopedycznymi
 • placem zabaw zrealizowanym w ramach programu „Radosna  Szkoła”, spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 • zmniejsza ryzyko opóźnień rozwojowych
 • spełnia funkcję terapeutyczną gdyż zmniejsza skutki uboczne niepełnosprawności ciążącej na dziecku
 • dostarcza informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, prognoz, wiedzy na temat normalnego rozwoju dziecka i jego stymulacji
 • umożliwia całej rodzinie przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z obecnością i postępowaniem wobec dziecka z trudnościami w rozwoju
  dzięki wsparciu psychologiczno-pedagogicznemu pozwala rodzicom lepiej funkcjonować na wielu poziomach.
Skip to content