Do Oddziału Przedszkolnego  przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz dokument organu prowadzącego skierowany do dyrektora szkoły w sprawie zapewnienia zajęć.

Oddziały przedszkolne przeznaczone są dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną (upośledzenie umysłowe stopnia umiarkowanego i znacznego), z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną, do czasu podjęcia nauki w szkole.

Praca z dzieckiem opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, ustalonych na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania, i zawierających realne, szczegółowe cele, zadania i treści, mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju dziecka.

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych oraz dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Przedszkole realizuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze dla dzieci w celu:

 • wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem  i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym;
 • wspierania działań wychowawczych rodziców oraz tworzenia warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej;
 • objęcia opieką dzieci ze względu na stopień  niepełnosprawności  i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju.

Dzieci objęte są indywidualną opieką logopedyczną.

Przedszkole czynne jest od godziny 7.00 do 16.00.

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi 5 dzieci. Dzienny czas pracy w oddziale przedszkolnym wynosi  5 godzin. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 8.00 i trwają  do godz. 13.00. Dodatkowo nasi podopieczni objęci są codzienną specjalistyczną opieką pielęgniarską. W każdej grupie jest osoba wspomagająca pracę nauczyciela. Oferujemy również posiłki przygotowywane na terenie naszej szkoły.

Zajęcia w przedszkolu prowadzone są nowoczesnymi metodami pracy:

metody behawioralne, terapia logopedyczna, Integracja Sensoryczna, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, pedagogika zabawy, metoda aktywnego słuchania muzyki wg. Batti Strauss i inne.

Przedszkole mieści się w nowoczesnym budynku w centrum miasta, pozbawionym barier architektonicznych, z bogatą bazą dydaktyczną.

Dysponujemy:

 • salą doświadczania świata;
 • salą integracji sensorycznej;
 • gabinetami logopedycznymi;
 • placem zabaw zrealizowanym w ramach programu „Radosna  Szkoła”, spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa;

Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności, ukierunkowujemy i wspomagamy ich rozwój.

Nasze przedszkole  utrzymuje szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Udział w uroczystościach i imprezach

Co roku organizujemy i uczestniczymy w uroczystościach oraz imprezach, takich jak:

 • Andrzejki;
 • Mikołajki;
 • Integracyjna Spartakiada Mikołajkowa;
 • Jasełka i wigilia;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Zabawa karnawałowa;
 • Święto Rodziny;
 • Dzień Dziecka;
 • Urodziny dzieci;

Na Państwa dzieci czeka wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Skip to content