Zajęcia teatralne oparte o autorski program „Teatr nas rozwija”.
Grupa dzieci przedszkolnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Głównym celem naszych spotkań jest zabawa poprzez teatr oraz świadome wprowadzenie w zajęcia elementów teatroterapii. Dzieci odkrywają teatr jako coś magicznego, małymi kroczkami uczą się prostych technik parateatralnych oraz systematycznie są przygotowywane do występów na scenie teatralnej.

Co ważne, metody oraz techniki pracy, zabawy dostosowane są do indywidualnych możliwości dzieci. Zajęcia obejmują aktywność ruchową, plastyczną oraz wokalno – muzyczną.

Szczególny nacisk, jako instruktorzy – terapeuci kładziemy na kształtowanie umiejętnej współpracy w grupie oraz kształtowanie świadomości własnego ciała, dajemy możliwość uzewnętrzniania oraz wyrażania we właściwy sposób emocji. To właśnie sztuka teatralna pozwala na spontaniczne wyrażanie emocji, uwalnia naturalną dla dziecka aktywność i ekspresję, ale i odwrotnie – pozwala na wyrażanie siebie dzieciom wycofanym, lękliwym w sposób dla nich dostępny i przyjemny.

Zajęcia teatralne oparte o autorski program „Teatr nas rozwija”.
Grupa dzieci szkolnych.

Głównym celem zajęć teatralnych dla dzieci szkolnych jest przybliżenie tematyki związanej z teatrem, wdrożenie w niektóre techniki teatralne oraz systematyczne przygotowywanie dzieci do występów w teatrze. Podczas zajęć wykorzystujemy metodę teatroterapii – metody i techniki wprowadzane podczas naszych zajęć prowokują dzieci do podejmowania różnego rodzaju aktywności twórczych, integrują grupę oraz dają możliwość spontanicznej ekspresji ruchowej, artykulacyjnej i emocjonalnej. Szczególny nacisk kładziemy – my, jako instruktorzy – terapeuci na kształtowanie świadomości własnego ciała, świadomości ruchu oraz umiejętne wyrażanie własnych emocji.

Zajęcia teatralne, oparte na teatroterapii są procesem, który trwa, a jego efekty zależą od tego co wniesie w nie każdy z uczestników. Współtworzenie krótkich etiud (które dominują w naszych zajęciach) umożliwiają doświadczanie własnej mocy sprawczej oraz stwarzają nasz własny, magiczny świat.

Skip to content