Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Zabrzu. Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 im. Wielkiej…
SP41S 01

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju to oferta zajęć skierowana do dzieci z trudnościami w rozwoju i ich rodziców. Wiek dziecka objętego tą formą pomocy to moment od wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Dzieci przyjmowane są na pisemny wniosek rodziców( prawnych opiekunów). Muszą…
SP41S 02

Przedszkole specjalne

Do Oddziału Przedszkolnego  przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz dokument organu prowadzącego skierowany do dyrektora szkoły w sprawie zapewnienia zajęć. Oddziały…
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu

Szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami w rozwoju. Do szkoły przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (opiekunów…
Skip to content