1. Charakterystyka Programu

Program zajęć integracyjnych „RAZEM LEPIEJ” zakłada pełną integrację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem z dziećmi zdrowymi w zbliżonym do siebie wieku. Ma na celu nauczenie dzieci wspólnego funkcjonowania w społeczności, uwrażliwienie dzieci zdrowych na potrzeby i konieczność niesienia pomocy niepełnosprawnym. Dzieci niepełnosprawne natomiast korzystają z wzorów dawanych przez dzieci zdrowe. Wspólnie w grupie dzieci zdobywają wiedzę i doświadczenie. Program głównie powstał z myślą o dzieciach, które mają trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych z innymi dziećmi. Ma na uwadze również kształtowanie umiejętności pozytywnego postrzegania siebie oraz konstruktywnego komunikowania się.

Nabywanie umiejętności społecznych przebiega odmiennie w zależności od środowiska, w którym dziecko wzrasta. Dom rodzinny jako pierwszy uczy kontaktów z człowiekiem, jest też podstawowym dla dziecka źródłem wiedzy o innych osobach oraz o samym sobie. Umiejętności te stanowią istotne wyposażenie dziecka, chroniące je przed negatywnymi odczuciami pojawiającymi się w sytuacjach, gdy dziecko nie dysponuje jeszcze wypróbowanymi wzorami zachowań i nie wie co począć w danej sytuacji. W programie duży nacisk położony został na poznanie zasad poprawnego nawiązywania kontaktów społecznych, komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, zasad zdrowej rywalizacji oraz adekwatnego przekazywania i odbioru emocji. Umiejętność wyrażania uczuć, rozumienie siebie jest też jednym z warunków dobrego porozumiewania się dzieci w grupie. Podczas związanych z tym zajęć, dzieci mają okazję nauczyć się rozpoznawania swoich uczuć oraz otwartego ich wyrażania. Mają możliwość poszukiwania sposobów rozładowania napięć emocjonalnych. Zadania stawiane do wykonania wyzwalają spontaniczność dzieci.

Program „Razem lepiej” oparty został na ruchu i muzyce, sztuce, gdyż te trzy formy są najprostszym sposobem wyzwalania aktywności. Przy jego tworzeniu podstawą były indywidualne potrzeby i możliwości dzieci.

2. Cele ogólne

Najważniejsze cele programu to:

 • Uwrażliwienie na potrzeby innych
 • Uczenie poszanowania inności i indywidualności drugiego człowieka
 • Nabywanie umiejętności podporządkowywania się zasadom i regułom
 • Nabywanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 • Kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Wyzwalanie naturalnej spontaniczności poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji: mimiką, ruchem, słowem, dźwiękiem
 • Rozwijanie umiejętności praktycznych takich jak: śpiew, gra na instrumentach, tworzenie i słuchanie muzyki.

3. Cele szczegółowe

Uczeń:

 • Poprawnie wita się z kolegą, koleżanką i osoba dorosłą
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Kontroluje swoje emocje
 • Przestrzega zasad zabaw i gier zespołowych
 • Współpracuje z kolegą w zabawie
 • Gra na instrumentach perkusyjnych
 • Nazywa kilka instrumentów perkusyjnych
 • Rozpoznaje kilka melodii utworów muzycznych
 • Śpiewa piosenki
 • Inscenizuje ruchem piosenkę
 • Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

4. Osoby realizujące program

mgr Aldona Żmuda – wychowawca klasy 3b, oligofrenopedagog, ukończone studia ze Stosowanej Analizy Zachowania
mgr Agnieszka Kazimierska- Bauerek – oligofrenopedagog, terapeuta SI
mgr Iwona Stefaniak– wychowawca klasy 3c Szkoły podstawowej nr 6, nauczyciel nauczania zintegrowanego
mgr Izabela Kostrzewa – wychowawca klasy 1a Szkoły podstawowej nr 6, nauczyciel nauczania zintegrowanego
mgr Wanda Skowron – wychowawca oddziału przedszkolnego 4-latków Przedszkola nr 19

5. Uczestnicy programu

Uczestnikami programu jest  pięcioro uczniów Szkoły Podstawowej nr 41 Specjalnej oraz  sześcioro dzieci z oddziału przedszkolnego „B”.

Dodatkowo uczestnikami programu są dzieci oddziału przedszkolnego 4 latków (25 dzieci) z Przedszkola nr 19 oraz uczniowie klasy 3c (21 dzieci) i klasy 1a (19 dzieci) ze Szkoły Podstawowej nr 6.

SPOSÓB REALIZACJI

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin 2 razy w miesiącu od w środy od godz. 10:00 do 11:00 oraz w piątki od godz. 10:00 do 11:00. Miejscem spotkań jest sala gimnastyczna, gdzie odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe.

OBSZARY PROGRAMU

Program zajęć integracyjnych RAZEM LEPIEJ składa się z trzech obszarów: muzyka, sztuka i ruch.

Obszar MUZYKA zakłada:

 • poznanie utworów muzycznych różnych krajów europejskich
 • wspólne tworzenie muzyki
 • naukę krótkich form tanecznych

Obszar SZTUKA zakłada:

 • poznanie różnych technik plastycznych
 • wspólne tworzenie kompozycji plastycznych

Obszar RUCH zakłada:

 • usprawnianie ruchowe
 • poznanie zasad zabaw i gier ruchowych zespołowych
 • wspólne zabawy

METODY PRACY

Metody nauczania- uczenia się stosowane w programie wg. Cz. Kupisiewicza:
I metody słowne
II metody oglądowe
III metody praktycznego działania
Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
Metoda aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss

FORMY PRACY

Stosowaną metodą pracy będzie forma zbiorowa jednolita i zbiorowa zróżnicowana.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Po zakończeniu realizacji programu uczeń będzie:

 • współpracować i współdziałać z innymi dziećmi podczas zajęć grupowych,
 • znać i stosować zasady prawidłowych zachowań społecznych,
 • przekazywać emocje w sposób akceptowany społecznie,
 • chętnie podejmować kontakt społeczne z innymi osobami,
 • akceptować swoją niepełnosprawność.

EWALUACJA PROGRAMU

W trakcie wdrażania programu RAZEM LEPIEJ, a także po zakończeniu jego realizacji nauczyciel powinien odpowiedzieć sobie na pytania:

 • jakie korzyści dzieciom przyniosła realizacja programu
 • jakie czynniki sprzyjały rozwojowi programu
 • co utrudniało jego realizację
 • w jakim stopniu zostały zrealizowane cele
 • czy zastosowano odpowiednie metody

Narzędziami jakie posłużą ewaluacji będą:

 • impreza integracyjna
 • zajęcia otwarte

Ewaluacja przeprowadzona jest na zajęciach w formie obserwacji dzieci i zabawy. Systematyczne prowadzenie ewaluacji pozwoli dostrzec wpływ przekazywanych treści na postawy, wiedzę, umiejętności i zachowania dzieci, a zarazem stanowi podstawę planowania dalszej pracy.

Menu
Skip to content