1. Charakterystyka Programu

Program zajęć integracyjnych „RAZEM LEPIEJ” zakłada pełną integrację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem z dziećmi zdrowymi w zbliżonym do siebie wieku. Ma na celu nauczenie dzieci wspólnego funkcjonowania w społeczności, uwrażliwienie dzieci zdrowych na potrzeby i konieczność niesienia pomocy niepełnosprawnym. Dzieci niepełnosprawne natomiast korzystają z wzorów dawanych przez dzieci zdrowe. Wspólnie w grupie dzieci zdobywają wiedzę i doświadczenie. Program głównie powstał z myślą o dzieciach, które mają trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych z innymi dziećmi. Ma na uwadze również kształtowanie umiejętności pozytywnego postrzegania siebie oraz konstruktywnego komunikowania się.

Nabywanie umiejętności społecznych przebiega odmiennie w zależności od środowiska, w którym dziecko wzrasta. Dom rodzinny jako pierwszy uczy kontaktów z człowiekiem, jest też podstawowym dla dziecka źródłem wiedzy o innych osobach oraz o samym sobie. Umiejętności te stanowią istotne wyposażenie dziecka, chroniące je przed negatywnymi odczuciami pojawiającymi się w sytuacjach, gdy dziecko nie dysponuje jeszcze wypróbowanymi wzorami zachowań i nie wie co począć w danej sytuacji. W programie duży nacisk położony został na poznanie zasad poprawnego nawiązywania kontaktów społecznych, komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, zasad zdrowej rywalizacji oraz adekwatnego przekazywania i odbioru emocji. Umiejętność wyrażania uczuć, rozumienie siebie jest też jednym z warunków dobrego porozumiewania się dzieci w grupie. Podczas związanych z tym zajęć, dzieci mają okazję nauczyć się rozpoznawania swoich uczuć oraz otwartego ich wyrażania. Mają możliwość poszukiwania sposobów rozładowania napięć emocjonalnych. Zadania stawiane do wykonania wyzwalają spontaniczność dzieci.

Program „Razem lepiej” oparty został na ruchu i muzyce, sztuce, gdyż te trzy formy są najprostszym sposobem wyzwalania aktywności. Przy jego tworzeniu podstawą były indywidualne potrzeby i możliwości dzieci.

2. Cele ogólne

Najważniejsze cele programu to:

 • Uwrażliwienie na potrzeby innych
 • Uczenie poszanowania inności i indywidualności drugiego człowieka
 • Nabywanie umiejętności podporządkowywania się zasadom i regułom
 • Nabywanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 • Kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Wyzwalanie naturalnej spontaniczności poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji: mimiką, ruchem, słowem, dźwiękiem
 • Rozwijanie umiejętności praktycznych takich jak: śpiew, gra na instrumentach, tworzenie i słuchanie muzyki.

3. Cele szczegółowe

Uczeń:

 • Poprawnie wita się z kolegą, koleżanką i osoba dorosłą
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Kontroluje swoje emocje
 • Przestrzega zasad zabaw i gier zespołowych
 • Współpracuje z kolegą w zabawie
 • Gra na instrumentach perkusyjnych
 • Nazywa kilka instrumentów perkusyjnych
 • Rozpoznaje kilka melodii utworów muzycznych
 • Śpiewa piosenki
 • Inscenizuje ruchem piosenkę
 • Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
Skip to content