Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Zabrzu.

Program "Za życiem"

Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 424/WO/2022 z dnia 6 maja 2022 r., została ustanowiona wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym realizującym zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 wrześni a 1991 r o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 września 2017 r., w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U, poz. 1712).

Realizowane u nas od wielu już lat wczesne wspomaganie rozwoju dzieci to ogromna szansa dla licznej grupy najmłodszych mieszkańców dotkniętych niepełnosprawnością bądź tą niepełnosprawnością zagrożonych. Cel wczesnego wspomagania jest prosty: umożliwić dzieciom rozwój na miarę ich rzeczywistych możliwości i tak go stymulować, by możliwe było w przyszłości włączenie tych dzieci do pełnego życia w społeczeństwie. Od września 2018 roku zakres wczesnego wspomagania rozwoju dzieci poszerzono o oddziaływania dodatkowe w ramach rządowego programu „Za życiem”. W wyniku porozumienia miasta Zabrze z MEN-em powstał w naszej placówce tzw. wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, który do 2021r. organizował dla dzieci i ich rodzin dodatkowe wsparcie – zajęcia terapeutyczne.

Dalsza realizacja programu drugiej edycji w latach 2022 – 2026 zakłada współpracę naszego Ośrodka z Przedszkolem nr 24, Przedszkolem nr 29, Przedszkolem nr 34, Przedszkolem nr 48, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu, Miejskim ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zabrzu oraz z podmiotami służby zdrowia.

Informacje o programie

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

  • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Zabrze oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Zabrze oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
  • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
  • Rządowy program „Za życiem” realizowany jest przez  Szkołę Podstawową nr 41 Specjalną im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Konopnickiej 3, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
 • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
 • Informacji na temat programu udziela:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu,
ul. Konopnickiej 3

 • telefonicznie: 32 271 02 15

Rodzic / opiekun prawny zgłaszający uczestnictwo dziecka w programie dołącza posiadane dokumenty, takie jak:

 • opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • zaświadczenie lekarskie zgodne z ustawą „Za życiem”
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • inną dokumentację medyczną

Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:

1.  poradnictwo polegające na:

 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzeniu akcji informacyjnych.

2.  wsparcie polegające na:

 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
 • organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.

3.  koordynacja  polegająca na:

 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze miasta, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:
  • psychologów,
  • pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,
  • fizjoterapeutów,
  • logopedów i neurologopedów,
  • terapeutów Integracji Sensorycznej.

Do realizowanych form zalicza się zajęcia:

 • logopedyczne
 • fizjoterapii
 • integracji zmysłowo – ruchowej (SI)
 • ruchowe usprawniające motorykę dużą i małą
 • terapii ręki
 • rozwijania funkcji wzrokowych (zajęcia z tyflopedagogiem)
 • rozwijania komunikacji metodą AAC
 • terapii behawioralnej
 • treningu umiejętności społecznych
 • muzyczno – ruchowe metodą B. Strauss
 • ruchowe metodą W. Sherborne
 • metodą Dobrego Startu według M. Bogdanowicz
 • hipoterapii
 • dogoterapii
Skip to content