Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

 1. Strona główna
 2. Oferta szkoły
 3. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Zabrzu.

Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

W związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zwanego dalej „Programem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust.4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712)- zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu 41-800, ul. M. Konopnickiej 3 zaprasza do  złożenia oferty cenowej polegającej na:

„Przeprowadzenie w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole w ramach zadania z zakresu administracji rządowej -program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem w zakresie  zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na podstawie porozumienia nr  MEN/2018/DWKI/650, zawartego
w dniu 5.04.2018 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Zabrze”

Realizowane u nas od wielu już lat wczesne wspomaganie rozwoju dzieci to ogromna szansa dla licznej grupy najmłodszych mieszkańców dotkniętych niepełnosprawnością bądź tą niepełnosprawnością zagrożonych. Cel wczesnego wspomagania jest prosty: umożliwić dzieciom rozwój na miarę ich rzeczywistych możliwości i tak go stymulować, by możliwe było w przyszłości włączenie tych dzieci do pełnego życia w społeczeństwie. Od września 2018 roku zakres wczesnego wspomagania rozwoju dzieci poszerzono o oddziaływania dodatkowe w ramach rządowego programu „Za życiem”. W wyniku porozumienia miasta Zabrze z MEN-em powstał w naszej placówce tzw. wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, który do 2021r. będzie organizował dla dzieci i ich rodzin dodatkowe wsparcie – zajęcia terapeutyczne, szczególnie dla dzieci najmłodszych (od urodzenia do 3 roku życia) lub nieco starszych, jeśli są dotknięte poważniejszymi deficytami i problemami rozwojowymi.

Dalsza realizacja programu zakłada stałą współpracę naszego ośrodka z ośrodkami pomocy społecznej i jednostkami służby zdrowia, by rzeczywiście kompleksowo i możliwie najbardziej skutecznie oddziaływać na rozwój najmłodszych dzieci.

Informacje o programie

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

 • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Zabrze oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Zabrze oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.

 • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.

 • Rządowy program “Za życiem” realizowany jest przez  Szkołę Podstawową nr 41 Specjalną w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Konopnickiej 3, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

 • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

 • Informacji na temat programu udziela:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 w Zabrzu
ul. Konopnickiej 3

 • telefonicznie: 32 271 02 15

Rodzic / opiekun prawny zgłaszający uczestnictwo dziecka w programie dołącza posiadane dokumenty, takie jak:

 • opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • zaświadczenie lekarskie zgodne z ustawą „Za życiem” (pobierz)

 • orzeczenie o niepełnosprawności

 • dokumentację medyczną, psychologiczno-pedagogiczną – w przypadku dziecka zagrożonego niepełnosprawnością z uwagi na poważne problemy rozwojowe lub zdrowotne

Pozostała dokumentacja wymagana przy przyjęciu dziecka do programu:

 • Kwestionariusz wywiadu z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka

 • Regulamin Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Szkole Podstawowej nr 41 Specjalnej w Zabrzu (Regulamin ośrodka)

 • Kontrakt pomiędzy zespołem Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego a rodzicem / opiekunem prawnym dziecka

Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:

1.  poradnictwo polegające na:

 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzeniu akcji informacyjnych.

2.  wsparcie polegające na:

 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
 • organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.

3.  koordynacja  polegająca na:

 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:
  • psychologów,
  • pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,
  • fizjoterapeutów,
  • logopedów i neurologopedów,
  • terapeutów Integracji Sensorycznej.

Na dzień 20 listopada 2018r. Rządowym Programem „Za Życiem” (dotyczy zadania 2.4, Priorytet II Programu) objętych jest 72 dzieci.

Do realizowanych form zajęć zalicza się zajęcia:

 • logopedyczne
 • fizjoterapii
 • integracji zmysłowo – ruchowej (SI)
 • ruchowe usprawniające motorykę dużą i małą
 • terapii ręki
 • rozwijania funkcji wzrokowych (zajęcia z tyflopedagogiem)
 • rozwijania komunikacji metodą AAC
 • terapii behawioralnej
 • treningu umiejętności społecznych
 • muzyczno – ruchowe metodą B. Strauss
 • ruchowe metodą W. Sherborne
 • metodą Dobrego Startu według M. Bogdanowicz
 • hipoterapii
 • dogoterapii

Wyżej wymienione zajęcia realizowane są na terenie: 

 • Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalnej
 • Przedszkole nr 34 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi
 • Przedszkole nr 28 z Oddziałami Specjalnymi
 • Przedszkole nr 29
 • Przedszkole nr 49
 • Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7
 • Ośrodek Hipoterapeutyczny

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy współpracuje z instytucjami realizującymi zadania Ustawy „Za Życiem” na terenie miasta Zabrze świadczącymi usługi medyczne, rehabilitacyjne oraz z zakresu pomocy społecznej i oświaty.

Menu
Skip to content