Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 41 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu uczęszczają uczniowie oraz dzieci oddziałów przedszkolnych specjalnych na mocy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, niedowidzeniem, niedosłyszeniem.

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 41 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik szkoły traktuje dziecko z szacunkiem, uwzględnia rodzaj niepełnosprawności, indywidualne możliwości psychofizyczne oraz jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik szkoły, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych szkoły oraz swoich kompetencji.

Skip to content